Hexo主题升级方法

https://blog.csdn.net/qq_41462923/article/details/100149605

https://blog.csdn.net/LANVNAL/article/details/105113397

升级

1、全局升级hexo-cli,先hexo version查看当前版本,然后npm i hexo-cli -g,再次hexo version查看是否升级成功。

2、使用npm install -g npm-check和npm-check,检查系统中的插件是否有升级的,可以看到自己前面都安装了那些插件

3、使用npm install -g npm-upgrade和npm-upgrade,升级系统中的插件

4、使用npm update -g和npm update –save